Algemene voorwaarden

1.
De in dit contractueel document uitgedrukte algemene voorwaarden beheersen alle met Vancia Car Lease afgesloten overeenkomsten van verkoop. Samen met eventuele andere contractuele documenten houden zij de volledige beschrijving in van de overeenkomst tussen de Klant en Vancia Car Lease, met uitsluiting van de eventuele, zelfs ook de later meegedeelde algemene aankoop- of andere contractvoorwaarden van de Klant. Vancia Car Lease levert en verkoopt enkel goederen in het kader van, verbonden met en ondergeschikt aan de met de klant afgesloten huurovereenkomst van een voertuig.

2.
De door Vancia Car Lease aan de Klant meegedeelde, of in haar magazijnen ter beschikking gestelde foto's en/of beschrijvingen van koopwaar zijn louter informatief en vrijblijvend. Voor Vancia Car Lease kunnen er dan ook in geen geval verbintenissen uit voortvloeien, evenmin als rechten voor de Klant.

Alle in prijslijsten, catalogi, briefwisseling, schriftelijke offerten en eventuele andere documenten van Vancia Car Lease vermelde prijzen en/of andere inlichtingen berusten louter op inschattingen. De prijzen en aanbiedingen van Vancia Car Lease zijn vrijblijvend en houden geen verbintenis in. Tenzij anders vermeld, is de BTW niet bij die vermelde prijzen inbegrepen. Alle wettelijke lasten en taksen komen ten laste van de Klant.

3.
Bij een bestelling gelden de leveringstermijnen slechts als een benadering. Tenzij anders overeengekomen en vermeld, binden deze termijnen Vancia Car Lease dus niet. Omstandigheden als brand, staking, lock out, ontploffingen, zware sneeuwval, overstromingen, machinebreuk, schaarste aan drijfkracht, aan grondstoffen, aan materieel, aan werkkrachten of aan transportmiddelen, ongevallen, uitzonderlijke verkeershinder, import- en exportbeper- kingen, ..., alsmede alle omstandigheden die de uitvoering van een overeenkomst kunnen vertragen, hetzij bij Vancia Car Lease, hetzij bij haar leveranciers of onderaannemers, worden in ieder geval beschouwd als overmacht.

Wijzigt de Klant zijn bestelling, dan vervalt de initieel vooropgestelde leveringstermijnen in elk geval.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst heeft de Klant bij laattijdige levering het recht niet om de koopwaar te weigeren of het contract eenzijdig te ontbinden. Voor eventuele schade is Vancia Car Lease in elk geval maximaal aansprakelijk voor 20% van de verkoopprijs van de te leveren goederen.

Vancia Car Lease levert de koopwaar in haar magazijnen. De Klant erkent volledig te zijn ingelicht omtrent alle kenmerken en technische specificaties eigen aan de gekochte koopwaar. Wanneer de Klant de goederen niet binnen de 48 uur te rekenen vanaf de afgesproken leveringsdatum in ontvangst genomen heeft, vallen alle verdere kosten voor opslag en dergelijke ten zijnen laste. Wordt de koopwaar niet afgehaald binnen 14 dagen vanaf de melding van terbeschikkingstelling, dan heeft Vancia Car Lease het recht om de koopovereenkomst te ontbinden conform artikel 7, lid 1 van deze algemene voorwaarden.

Tenzij anders en schriftelijk overeengekomen, vallen alle kosten van vervoer en verzending ten laste van de Klant, zelfs al zijn het handelingen op initiatief van Vancia Car Lease, met haar vervoermiddel door haar aangestelden en/of door haar uitvoeringsagenten. Steeds is de Klant voor het vervoer verantwoordelijk en draagt hij het risico, zelfs wanneer zij franco zijn verkocht.

4.
De Klant wordt eigenaar van de door Vancia Car Lease geleverde koopwaar op het ogenblik dat hij aan al zijn betalingsverplichtingen voldaan heeft, met inbegrip van deze voortspruitende uit andere transacties. De Klant erkent dat Vancia Car Lease dit eigendomsvoorbehoud vóór de levering heeft bedongen, dat hij er derhalve voordien kennis van had en dat hij er ook voordien mee heeft ingestemd. Gelet op het eigendomsvoorbehoud heeft de Klant het recht niet om nog voor algehele betaling over de koopwaar te beschikken. Negeert de Klant dit overeengekomen verbod, dan is hij daarvoor een extra forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan de helft van de prijs van de geleverde goederen. Conform artikel 1690 B.W. gaat de schuldvordering van de Klant op zijn koper(s) dan bovendien van rechtswege en dus zonder ingebrekestelling over Vancia Car Lease als titularis van het eigendomsvoorbehoud, dit tot zekerheid van algehele betaling door de Klant.

Vanaf zijn bestelling staat de Klant in voor alle risico's betreffende de koopwaar, inclusief de gevallen van overmacht en vernietiging. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of afhaling geschiedt op risico van de Klant.

5.
De inontvangstname van de goederen dekt de zichtbare gebreken van de koopwaar. Zichtbare beschadigingen dienen op de leveringsbon te worden vermeld. Weigert de Klant de leveringsbon te ondertekenen, dan geldt het gebrek aan schriftelijk en gemotiveerd protest binnen de 24 uur vanaf de aanbieding van de leveringsbon als bewijs van zijn aanvaarding.

Heeft de Klant klachten inzake verborgen gebreken, dan zal Vancia Car Lease die slechts ontvangen, mits de Klant die binnen het jaar na de levering en binnen de 15 dagen na de ontdekking per aangetekende brief meldt en motiveert en hij de koopwaar bovendien niet bewerkt of veranderd heeft. Is daar reden toe, dan zal Vancia Car Lease de koopwaar binnen een redelijke termijn naar eigen keuze vervangen, dan wel herstellen, waarbij de Klant meteen afziet en enig vermeend recht op bijkomende schadevergoeding. Wat de herstellingen betreft, is de verkoper of de uitvoerder van de herstellingen van elke waarborg of verantwoordelijkheid ontslagen. De verkoper/hersteller is niet verantwoordelijk:

  1. voor de verdwijning van enig voorwerp, koopwaar, enz... door de Klant in de voertuigen achtergelaten;
  2. voor enige lichamelijke of stoffelijke schade aan derden veroorzaakt door de bestuurder tijdens het besturen voor het aanleren of het beproeven van de voertuigen, alsook voor de overtreding van wetten of reglementen.

Bij vervanging en/of herstelling staat de Klant in voor alle kosten van verzending, transport en verpakking.

De Klant ziet van zijn recht af om zijn eigen verbintenissen ten aanzien van Vancia Car Lease op te schorten omwille van een zelfs gegronde klacht.

In geen geval overtreffen de door Vancia Car Lease verstrekte waarborgen aan de Klant deze van de fabrikant en/of de leverancier(s).

6.
Alle financiële gevolgen wegens van overheidswege opgelegde aanslagen, boetes en andere maatregelen ( waaronder retributies) , evenals van overtreding van enige wetsbepaling door de huurder en/of de gebruiker van de voertuigen, zullen voor rekening van de huurder zijn. Gedurende de tijd dat het rijbewijs van de huurder c.q. de gebruiker van overheidswege is ingetrokken c.q. de rijbevoegdheid is ontzegd en ook indien het voertuig van overheidswege in beslag is genomen, blijven de verplichtingen van de huurder uit het huurcontract onverminderd gelden.

Indien een voertuig na inbeslagname van overheidswege door de rechter verbeurd is verklaard, zal de huurder op eerste verzoek alle daaruit voortvloeiende schade aan NV Vancia Car Lease vergoeden.
Indien NV Vancia Car Lease tijdens de looptijd van een huurcontract enige geldboete mbt het betreffende voertuig zal moeten betalen, zal de huurder die geldboete op eerste verzoek voldoen.
De huurder vrijwaart NV Vancia Car Lease voor alle schadelijke gevolgen van enige overheidsmaatregel  terzake van het gebruik door de huurder van het voertuig.

7.
Behoudens andersluidend en schriftelijk akkoord gebeurt de betaling van de facturen van Vancia Car Lease via domiciliëring vooruit betaalbaar uiterlijk op de 1ste dag van elke maand geheel en zonder korting op het adres van haar maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 23A, dan wel de door haar aan te wijzen bankrekening. Aangestelden van Vancia Car Lease zijn in geen geval bevoegd om betalingen te ontvangen.

Klachten inzake facturatie dient de Klant op straffe van verval binnen de 8 dagen na de factuurdatum met een aangetekende en gemotiveerde brief te uiten, bij gebreke waaraan de factuur als aanvaard beschouwd wordt.

Bij elke geweigerde domiciliëring zal een kost van 35€ + BTW gefactureerd worden.

Bij laattijdige betaling is de Klant op het factuurbedrag, dan wel het openstaande saldo daarvan van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 12 % per jaar verschuldigd. Blijft hij ook na ingebrekestelling in gebreke en zelfs al kent Vancia Car Lease hem termijnen van respijt toe, dan is de Klant bovendien een forfaitaire schadevergoeding van 10% verschuldigd, met een minimum van € 150.

Blijft betaling op de vervaldag van een factuur uit, dan resulteert dit van rechtswege in het verval van alle nog niet vervallen facturen, zowel als in dat van het betalingsuitstel dat Vancia Car Lease eventueel voor andere verkopen zou hebben toegestaan.

Bij gehele of gedeeltelijke wanbetaling, heeft Vancia Car Lease van rechtswege een retentierecht op de bestelde koopwaar die zich nog in haar magazijnen heeft.

8.
Bij verbreking, opzegging of annulatie van een bestelling van koopwaar of contract door de Klant, evenals wanneer de Klant de overeengekomen betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen niet respecteert, heeft Vancia Car Lease recht op een schadevergoeding, die forfaitair minimaal 40% van de overeengekomen prijs bedraagt, terwijl Vancia Car Lease mits bewijs daarvan ook recht heeft op vergoeding van het surplus aan gevolgschade.

Bij toepassing van artikel 7.1. van deze algemene voorwaarden heeft Vancia Car Lease het recht om de verdere bestellingen van de Klant op te schorten en/of alle met de Klant afgesloten contracten zonder rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat de Klant daarbij aanspraak heeft op enige vergoeding voor zelfs bewezen schade.

Vancia Car Lease heeft het recht om contracten met de Klant zonder rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige plicht tot schadeloosstelling ontbonden te verklaren, indien de financiële situatie van de Klant tussen de tijdstippen van bestelling en levering dermate wijzigt dat hij redelijkerwijs niet meer solvabel, of zelfs failliet verklaard is. Moet Vancia Car Lease toepassing maken van artikel 7, lid 2 of 3 van deze algemene voorwaarden, dan heeft zij het recht om de geleverde koopwaar terug te vorderen, terwijl de Klant de gefactureerde hoofdsom, de interesten en schadevergoedingen verschuldigd blijft onder aftrek weliswaar van een bedrag dat met de door Vancia Car Lease geactualiseerde waarde van de teruggenomen koopwaar overeenstemt.

De Klant en Vancia Car Lease erkennen dat alle schuldvorderingen van welke aard ook, huidige en toekomstige, waarover zij jegens elkaar beschikken, tussen hen onderling automatisch gecompenseerd worden met alle schulden van welke aard ook, huidige en toekomstige, die zij jegens elkaar verschuldigd zijn en dit op het ogenblik van het ontstaan van de respectieve schuldvorderingen en schulden, onafhankelijk van hun opeisbaarheid. In geval van faillissement of ontbinding van de Klant of indien de Klant het minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie aanvraagt conform de wet van 31.01.2009 op de continuïteit der ondernemingen, zal Vancia Car Lease het recht hebben om de op het ogenblik van de faillietverklaring, ontbinding of aanvraag van een van de procedures van de wet van 31.01.2009 door de Klant, ten laste van deze laatste nog bestaande, al dan niet opeisbare schuldvorderingen van welke aard ook, te compenseren met de op datzelfde ogenblik nog bestaande schulden ten voordele van Vancia Car Lease, vooraleer een of andere storting aan de gezamenlijke schuldeisers van de gefailleerde, ontbonden of de zich op de wet dd. 31.01.2009 beroepende Klant te doen.

9.
Alle betwistingen betreffende onderhavig contract vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken en Hoven bevoegd voor het arrondissement Kortrijk. Vancia Car Lease kan nochtans afstand doen van deze bevoegdheidsclausule en de klant dagvaarden voor de krachtens het gemeenrecht territoriaal bevoegde rechtbank of eender welke rechtbank naar diens keuze. Onderhavig contract is onderworpen aan en dient te worden geïnterpreteerd conform de Belgische wetgeving, respectievelijk rechtspraak.

Partijen kiezen de woonplaats op de in de bijzondere bepalingen vermelde adressen, waar alle akten en exploten geldig zullen betekend worden. Vancia Car Lease houdt zich nochtans het recht voor deze betekening geldig te doen op het laatste adres van de klant waarvan hij kennis kreeg.

De klant verbindt zich ertoe aan Vancia Car Lease iedere wijziging van wettelijke woonplaats onverwijld aan Vancia Car Lease te betekenen.